News & Events

CSE Sci-Tech Innovation Forum - Prof. Xiaolin(Andy) Li's Report: Big Learning - Towards AI 3.0

Edit: Admin Date: 2018-06-29


College of Control Science and Engineering

Zhejiang University

38 Zheda Rd.(Yuquan Campus)

Hangzhou, Zhejiang 310027, P. R. China

cse@zju.edu.cn

Copyright ©2018 College of Control Science and Engineering, Zhejiang

University. All rights reserved.